Αγρότης-internet

Δημιουργία και Διαχείριση Γεωργικών-Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

Δείτε παρακάτω τη Δομή του Μαθήματος

Για έναν επιχειρηματία, τόσο η δημιουργία σε σωστές βάσεις όσο και η σωστή διαχείριση της επιχείρησής του αποτελούν σημαντικότατους παράγοντες τόσο για την επίτευξη κέρδους, όσο και για την βιώσιμη ανάπτυξή της. Η γεωργική-κτηνοτροφική εκμετάλλευση είναι μία επιχείρηση, η εξάρτηση της οποίας από τη φύση της προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Στις μέρες μας ο σύγχρονος αγρότης θα πρέπει να εκλαμβάνει τον εαυτό του ως επιχειρηματία περισσότερο από ποτέ, καθώς οι επιδοτήσεις μειώνονται και η επίτευξη ικανοποιητικού εισοδήματος εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη λήψη σωστών αποφάσεων και την ορθολογική οικονομική διαχείριση της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Το μάθημα «Δημιουργία και Διαχείριση Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Επιχειρήσεων» σχεδιάστηκε ώστε να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές της οικονομικής διαχείρισης, αλλά και να καθοδηγήσει τους νέους επαγγελματίες του χώρου στα πρώτα τους βήματα. Αναλύονται οι βασικοί συντελεστές της παραγωγής (έδαφος, κεφάλαιο, εργασία) ως προς την οικονομική τους σημασία, δίνεται η σημασία της λογιστικής παρακολούθησης της εκμετάλλευσης και παρουσιάζονται τρόποι λογιστικής καταγραφής και σύνταξης προϋπολογισμού. Δίνεται η έννοια του κόστους και της κοστολόγησης, παρουσιάζεται η έννοια της αβεβαιότητας και η διαχείρισή της. Παρουσιάζονται μέθοδοι κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων και η διάφορες σχέσεις της οντότητας – γεωργική επιχείρηση, με τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες και την αγορά.

Σκοπός του μαθήματος είναι να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να σκέφτονται επιχειρηματικά και να παρακολουθούν τη γεωργική τους εκμετάλλευση με οικονομικούς όρους. Να σχεδιάζουν την παραγωγή τους με οικονομικό τρόπο και να  καταρτίζουν σωστά και με επιτυχία ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

Πληροφορίες για την e-Γεωργική Εκπαίδευση της Ελληνικής Γεωργίας εδώ

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1. Τα βασικά οικονομικά

 • Προσφορά και παραγωγή αγαθών
 • Ζήτηση αγαθών
 • Καθορισμός τιμής
 • Η γεωργική εκμετάλλευση στο οικονομικό κύκλωμα
 • Παρουσίαση των βασικών μεγεθών της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

2. Συντελεστές παραγωγής και ανάλυση παραγωγής. Τι θα πρέπει να γνωρίζω πριν ξεκινήσω.

 • Ο γεωργός επιχειρηματίας
 • Τι να γνωρίζουμε για το έδαφος ως συντελεστή παραγωγής.
 • Τι να γνωρίζουμε για την Εργασία ως συντελεστή παραγωγής
 • Το Κεφάλαιο στην παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
 • Καθορισμός του ύψους της παραγωγής

3. Στοιχεία γεωργικής λογιστικής

 • Περιουσία και καταγραφή της
 • Μέτρηση και έλεγχος της οικονομικής μας απόδοσης
 • Λογιστικές μέθοδοι

4. Οικονομικά αποτελέσματα και εισόδημα

 • Ακαθάριστη πρόσοδος
 • Κέρδος ή ζημία
 • Γεωργικό εισόδημα
 • Πρόσοδος ή εισόδημα εργασίας
 • Αποδοτικότητα κεφαλαίου
 • Καθαρή πρόσοδος
 • Δείκτες απόδοσης

5. Κόστος, τιμολόγηση και προϋπολογισμός

 • Η έννοια του κόστους
 • Μέθοδοι κοστολόγησης
 • Προσδιορισμός της τιμής
 • Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακές ροές
 • Σύνταξη προϋπολογισμού και η σημασία του

6. Αξιολόγηση επενδύσεων

 • Πότε μια επένδυση κρίνεται συμφέρουσα
 • Διάφοροι τρόποι για την αξιολόγηση επενδύσεων

7. Η αβεβαιότητα στη γεωργική παραγωγή

 • Η έννοια του ρίσκου
 • Διαχείριση του ρίσκου
 • Ασφάλιση γεωργικής παραγωγής

8. Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan)

 • Η σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου

9. Η επαφή της γεωργικής – κτηνοτροφικής επιχείρησης με τις κρατικές υπηρεσίες

 • Βασικές διεργασίες για το ξεκίνημα
 • Φορολόγηση και εφορία
 • Επιδοτήσεις και ο Οργανισμός Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
 • Η ασφάλιση της παραγωγής και ο ΕΛ.Γ.Α.
 • Η ασφάλιση των αγροτών στον Ο.Γ.Α.
 • Οι διάφορες άλλες υπηρεσίες του κράτους που αφορούν τον αγροτικό χώρο

10. Η επαφή της εκμετάλλευσής μας με τις αγορές

 • Εξεύρεση αγορών για πώληση της παραγωγής.
 • Οι διάφορες εναλλακτικές (χονδρεμπόριο, συμβολαιακή γεωργία, λαϊκές αγορές farmers markets κ.α.)
 • Εξαγωγές
 • Δυνατότητες μεταποίησης και καθετοποίησης της παραγωγής.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος