Υπηρεσίες

Εκπόνηση Μελετών/Εξειδικευμένες Συμβουλές

Η ομάδα των επιστημόνων της Ελληνικής Γεωργίας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Μελέτες Επενδυτικών Σχεδίων
 • Σύνταξη Προτάσεων για Αναπτυξιακά Προγράμματα
 • Σύνταξη Σχεδίων Μάρκετινγκ
 • Μελέτες Εκσυγχρονισμού Γεωργικών Επιχειρήσεων
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Συμβουλές Βιολογικής Γεωργίας
 • Μελέτες Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Κατασκευή Κήπων
 • Σύνταξη Σχεδίων Βελτίωσης
 • Αναλύσεις εδάφους-νερού
 • Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
 • Συμβούλες για τη συμπλήρωση Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης
 • Συμβουλές για τις Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων
 • Μελέτη και Σχεδιασμός Προώθησης – Προβολής γεωργικών  προϊόντων
 • Συμβουλευτική για Εξαγωγές γεωργικών προϊόντων
 • Μελέτη – Σχεδιασμός e-shop γεωργικών προϊόντων
 • Σχεδιασμός – Κατασκευή Ιστοσελίδων γεωργικών προϊόντων