εργασια

2 θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Επιστημονική Παρακολούθηση διάρκειας τριών χρόνων της λειτουργίας του Τ.Υ. Κίτρους Ν. Πιερίας».

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:

1η Σύμβαση

 • Καταγραφή αλιευτικών σκαφών σε σκάφη που ελλιμενίζονται στα λιμάνια Μεθώνης, Κίτρους και Παραλίας Κατερίνης. Θα καταγράφονται στοιχεία όπως η ηλικία του σκάφους, το ολικό μήκος, η χωρητικότητα σε κόρους (ολική), η ιπποδύναμη της κύριας μηχανής, τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται στην άδεια αλιείας σκάφους, το απασχολούμενο προσωπικό, τα κοινωνικά στοιχεία για τον ιδιοκτήτη (ηλικία, γραμματικές γνώσεις κλπ) και οι κύριες κατηγορίες εξόδων για κάθε καταγεγραμμένο επαγγελματικό σκάφος της περιοχής.
 • Καταγραφή των δραστήριων σκαφών ανά ημέρα αλιείας. Για κάθε ενεργό σκάφος και ανά ημέρα δειγματοληψίας θα καταγράφονται: το είδος του αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στο ψάρεμα, το είδος στόχος, τα είδη των αλιευμάτων που αλιεύτηκαν, η ποσότητα και αριθμός ψαριών σε κάθε είδος, η περιοχή αλιείας και το βάθος και τέλος η διάρκεια αλιείας σε ώρες ή ημέρες.
 • Δειγματοληψία επί του σκάφους, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του προγράμματος, για επιλεγμένα είδη ψαριών, καταγραφή επί του σκάφους των απορριπτόμενων ειδών και συλλογή βιολογικού δείγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος.
 •  Συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με επιλεγμένα σκάφη, σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου.
 • Συλλογή οικονομικών στοιχείων για τα αλιευτικά σκάφη της περιοχής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος.
 • Συλλογή και επεξεργασία βιολογικού υλικού, στατιστική ανάλυση δεδομένων, συμμετοχή συγγραφή εκθέσεων αποτελεσμάτων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Βιολογίας (ΠΕ), ή Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος(ΠΕ) ή Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (ΠΕ), ή Περιβαλλοντολόγου (ΠΕ), ή Τεχνολόγου Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Καλή γνώση των αλιευόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων με βάση τυχόν προηγούμενη εμπειρία.
 • Γνώση του λογιστικού πακέτου EXCEL όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία που θα συλλέγονται.
 • Κατοχή άδειας οδήγησης και Ι.Χ αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις στα λιμάνια της περιοχής.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2016. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 18.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ,
θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

2η Σύμβαση

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και πιο
συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες σε:

1. Συλλογή δειγμάτων ιχθυοπλαγκτού.

2. Αναγνώριση αυγών και προνυμφών στο δείγμα και συστηματική κατάταξη των ειδών .

3. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

4. Συμβολή στη συγγραφή των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων αποτελεσμάτων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕ Ιχθυοκομίας Αλιείας ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της
  αλλοδαπής.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με αντικείμενο σχετικό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) μήνες εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη
  συλλογή και ανάλυση δειγμάτων ιχθυοπλαγκτού.
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Κατοχή άδειας οδήγησης και Ι.Χ αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις στα λιμάνια της περιοχής.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2016. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 22.500,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση μέχρι και την 10η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2594023637.