ελγο-δημητρα

3 επιστημονικοί συνεργάτες στον Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» – Ινστιτούτο Οίνου προτίθεται να αναθέσει σε τρεις επιστημονικούς συνεργάτες (Α, Β και Γ), για τις ανάγκες ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων” το παρακάτω έργο: απομόνωση, μοριακή ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός μικροχλωρίδας σταφυλιών και γλευκών, αξιολόγηση τεχνολογικών χαρακτηριστικών και μελέτη γενετικής σταθερότητας μικροβιακών στελεχών, μοριακές αναλύσεις, χημικές αναλύσεις, κινητική ζυμώσεων, επεξεργασία αποτελεσμάτων.

Απαραίτητα προσόντα
1. Επιστημονικός Συνεργάτης Α:

 • Πτυχίο Γεωπόνου Επιστήμης Τροφίμων, Βιολόγου, Χημικού, Οινολόγου ή αντίστοιχων σχολών ΑΕΙ ή αλλοδαπής.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές με το έργο αντικείμενο.
 • Πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην τεχνολογία οινοποίησης.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στο Science Citation Index (SCI) και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σε συναφές με το έργο αντικείμενο.

2. Επιστημονικός συνεργάτης Β:

 • Πτυχίο Γεωπόνου Επιστήμης Τροφίμων ή Βιοτεχνολογίας, Χημικού, Βιολόγου, Οινολόγου ή αντίστοιχων σχολών AEI ή αλλοδαπής. Οι πυχιούχοι ΤΕΙ θα πρέπει να διαθέτουν πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές με το έργο αντικείμενο.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
 • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε συναφές με το έργο αντικείμενο.

3. Επιστημονικός Συνεργάτης Γ:

 • Πτυχίο Γεωπόνου Επιστήμης Τροφίμων, Βιολόγου, Χημικού, Οινολόγου ή αντίστοιχων σχολών ΑΕΙ ή αλλοδαπής. Οι πυχιούχοι ΤΕΙ θα πρέπει να διαθέτουν πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφές με το έργο αντικείμενο

Κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) θέση εργασίας.

Οι υποψήφιοι να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

Η διάρκεια του έργου θα είναι μέχρι την 30-6-2015 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που το έργο παραταθεί και η αμοιβή θα φτάνει τα 10.664 € πλέον ΦΠΑ για τον επιστημονικό συνεργάτη Α, 8.800 € πλέον ΦΠΑ για τον επιστημονικό συνεργάτη Β και 7.200 € πλέον ΦΠΑ για τον επιστημονικό συνεργάτη Γ.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 26-11-2014

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 2828111