εργασια

31 θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται για τη σύναψη 31 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων» για το έτος 2016.

Αναλυτικά στην Πρόσκληση παρακάτω:

Υποβολή προτάσεων μέχρι Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 και ώρα 15:00