εργασια

4 γεωπόνοι με συμβάσεις μίσθωσης έργου στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 4 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα  για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των ελληνικών ποικιλιών τομάτας με χρήση της Γονιδιωματικής».

Αντικείμενο του έργου της κάθε σύμβασης είναι η δημιουργία νέων ποικιλιών, με τη χρήση των Μοριακών Δεικτών, με αυξημένα επίπεδα θρεπτικών στοιχείων.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας
  • Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στη Γενετική βελτίωση Φυτών.
  • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σχετικές με το αντικείμενο του έργου
  • Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.
  • Σχετική εμπειρία.

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφή τους, έως την 31η Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία λήξης του έργου. Το ποσό της αμοιβής για κάθε ανατιθέμενο έργο, ορίζεται στο ποσό των 3.997,50 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 31 Αυγούστου 2015 και ώρα 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: 0 107