drone-τεχνολογια-gis

5o Συνέδριο GIS Γεωργία και Περιβάλλον – Υποβολή περιλήψεων έως 31 Μαρτίου – Ενδεικτικά θέματα

Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα αποτελούν ψηφιακά συστήματα χωρικής διαφοροποίησης που σήμερα σε συνδυασμό με την αλματώδη εξέλιξη των νέων τεχνολογιών για τη συλλογή δεδομένων (UAV-drones, ψηφιακές κάμερες, αισθητήρες, κ.α) και τη μετάδοσή τους μέσω τεχνολογιών ΙοT (Internet of Things), καθώς και την προβολή τους μέσω διαδικτύου, δίνουν σημαντική ώθηση στην επίλυση και αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων της Ελληνικής Γεωργίας και της αειφορίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Το 5ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης θα καλύψει θέματα που σχετίζονται με όλες τις παραπάνω τεχνολογίες σε συνδυασμό με τη χωρική ανάλυση και τη δημιουργία ψηφιακών χωροχρονικών παρατηρητηρίων σε διάφορα είδη καλλιεργειών (αμπέλι, ελιά, μεγάλες καλλιέργειες, αρωματικά και φαρμακευτικά, κ.α), προσπαθώντας να εξάγει χρήσιμα επιστημονικά αλλά και πρακτικά συμπεράσματα για μία ολιστική ψηφιακή διαχείριση αγροκτημάτων και την αντιμετώπιση θεμάτων διαχείρισης φυσικών πόρων και φυσικών φαινομένων. Ακολουθεί και προσπαθεί να συμβάλλει στην γενικότερη φιλοσοφία εξωστρέφειας και προσπάθειας του ΓΠΑ να στηρίξει τον γεωργικό τομέα μέσω νέων εκπαιδευτικών και ερευνητικών αντικειμένων σχετικών με τις σύγχρονες ψηφιακές χωρικές τεχνολογίες.

Οι στόχοι του συνεδρίου θα επιτευχθούν μέσω ειδικών συνεδριών με επιστημονικές προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, εκπαιδευτικών εργαστηρίων (workshops) και με παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων (Case Studies) γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις οποίες συνδυάζονται όλα τα μέρη – τμήματα μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης ψηφιακής, χωρικά καθορισμένης γεωργίας, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της Γεωργίας 4.0.

Στη 2η GIS CONGRESS EXPO, στελέχη των καλύτερων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων του χώρου θα παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και θα βρίσκονται στη διάθεση των συμμετεχόντων σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Περιλήψεων: 30/3/2024

Ενδεικτικά θέματα:

ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΙΕΙΑ

Χωρική Ψηφιακή Διαχείριση Αγροκτήματος & Αγροτικής Εκμετάλλευσης

Γεωργία Ακριβείας, Έξυπνη Γεωργία, Συλλογή Δεδομένων με Χωρικές Ψηφιακές Τεχνολογίες
Ψηφιακή Διαχείριση – Παρακολούθηση Γεωργικής Παραγωγής και Αγρο-οικοσυστημάτων, Μηχανήματα Μεταβλητών Δόσεων, Εισροών, Ιχνηλασιμότητα Γεωργικών Προϊόντων
Προστασία Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής (Εχθροί–Ασθένειες–Παθήσεις)

Αναγνώριση φυτο-υγειονομικών προβλημάτων και θρεπτικών καταστάσεων
Χωροχρονικές προβλέψεις ανεπιθύμητων καταστάσεων και αντιμετώπισή τους
Ζιζάνια – Χωροκατακτητικά ξένα είδη
Αλιεία

Βιώσιμη αλιεία με χρήση νέων γεωχωρικών τεχνολογιών

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έδαφος, Νερό, Κλίμα – Αξιολόγηση Γαιών

Ταξινόμηση Εδαφικής Καταλληλότητας – Προστασία Εδαφικών Πόρων
Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Αξιολόγηση γαιών, Σχεδιασμός Χρήσεων Γης
Δάση-Οικοσυστήματα-Αστικό & Περιαστικό Πράσινο

Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Διαχειριστικές δασικές μελέτες
Φυσικοί κίνδυνοι – Φυσικές καταστροφές

Πυρκαγιές, κατολισθήσεις
Γεωγραφικά συστήματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών

ΓΕΩΧΩΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Γεωπληροφορική & Γεωχωρικές Τεχνολογίες

GIS, Διαδικτυακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Web-GIS)
Τηλεπισκόπηση, Δορυφορικά Δεδομένα, DGPS, Μεταφορά Δεδομένων με Ασύρματα Δίκτυα (IoT)
Xρήση Cloud Services για τη Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Χωρικών Δεδομένων, Ανάπτυξη Εφαρμογών
Ανάλυση χωρικών δεδομένων-Χωρική Στατιστική-Γεωστατιστική

Χωρικές διερευνητικές αναλύσεις δεδομένων, Χωρικά στατιστικά μοντέλα, Χωρική παρεμβολή
Νευρωνικά Δίκτυα και AI και χωρική πληροφορία
Στα πλαίσια διεξαγωγής του 5ου Συνεδρίου Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον δίνεται η δυνατότητα σε επιλεγμένες επιστημονικές εργασίες να δημοσιευτούν σε Ειδικά Τεύχη διεθνών έγκριτων περιοδικών.