αγραφα-κτηνοτροφια

Άγραφα: Απόρριψη αιτημάτων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αιολικών σταθμών

Την απόρριψη δυο αιτημάτων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ισάριθμων αιολικών σταθμών στα Άγραφα αποφάσισε η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αποφάσεις απορρίπτονται τα αιτήματα τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων ΑΕΠΟ για τα εξής έργα:

  • Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 46 MW, στη θέση “ΓΡΑΜΜΕΝΗ – ΤΟΥΡΛΑ -ΚΑΡΝΟΠΙ”, των δήμων Αγράφων, Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα των νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα, της εταιρείας “ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε”.
  • Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 40 MW, στη θέση “Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα”, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα,των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας, αντίστοιχα, της εταιρείας “ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.”.

Και οι δυο απορριπτικές αποφάσεις έχουν την ίδια αιτιολόγηση:

  • οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων τροποποιήσεων χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικές, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες αρχές να μην μπορούν να εκφέρουν, με βεβαιότητα, τεκμηριωμένη άποψη ότι το έργο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και
  • δεν εγκρίνεται εν προκειμένω η επέμβαση βάσει του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/79 στις εν λόγω δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα εκτάσεις για αντικειμενικούς λόγους προστασίας του δασικού περιβάλλοντος.

Μεταξύ των λόγων για την απόρριψη του αιτήματος αναφέρεται και «το γεγονός ότι από τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι παρόλο του γενικώς επιτρεπτού της κατηγορίας της εν λόγω επέμβασης βάσει της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας, δεν εγκρίνεται εν προκειμένω η επέμβαση βάσει του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/79 στις εν λόγω δασικού χαρακτήρα εκτάσεις για αντικειμενικούς λόγους προστασίας του δασικού περιβάλλοντος, έχοντας υπόψη πως η έγκριση επέμβασης σε δάσος και δασική έκταση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της διοικητικής διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ενσωματώνεται στην υπό έκδοση ΑΕΠΟ.».