εργασια

Θέση εργασίας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λήμνου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λήμνου προκηρύσσει την πρόσληψη ενός υπαλλήλου γραφείου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του Α.Σ Λήμνου.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Αποδεδειγμένη άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και συστημάτων πληροφορικής
  • Αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία, τουλάχιστον ενός έτους σε θέση γραφείου, κατά προτίμηση στη γραμματειακή υποστήριξη και στην εξυπηρέτηση κοινού.
  • Ικανότητα συνεργασίας, οργάνωσης και επικοινωνίας
  • Πρόσθετα Προσόντα (θα συνεκτιμηθούν θετικά, εφόσον υπάρχουν):

– Τίτλος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση σε ένα από τα πεδία: διοίκηση επιχειρήσεων / γεωπονία / οικονομία / λογιστική.
– Αποδεδειγμένη καλή γνώση ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να προσκομίσουν στα γραφεία του Α.Σ. Λήμνου – Η Ένωση, στο Λιμάνι Αγίου Νικολάου και στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου, υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής, η οποία να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα προσόντα, μέχρι την Παρασκευή, 13/04/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2254022212 και 2254022296.