χρηματα

Άμεση εισοδηματική στήριξη σε παραγωγούς και επιχειρήσεις τροφίμων

Στοχευμένες  θα είναι οι νέες ενισχύσεις που θα δοθούν σε γεωργούς και  επιχειρήσεις αγροδιατροφικών προϊόντων που πλήττονται από τις σημαντικές αυξήσεις στο κόστος των εισροών, μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το μέτρο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν διαθέσιμα κονδύλια ύψους έως και 5% του προϋπολογισμού τους του ΕΓΤΑΑ για τα έτη 2021-2022 για την άμεση εισοδηματική στήριξη γεωργών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, της εμπορίας ή της ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων. Η στήριξη θα φορά την καταβολή εφάπαξ κατ’ αποκοπή ποσού.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επικεντρώσουν τη στήριξη αυτή σε δικαιούχους που πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα κρίση και δραστηριοποιούνται στην κυκλική οικονομία, στη διαχείριση θρεπτικών ουσιών, στην αποδοτική χρήση των πόρων ή σε μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον και το κλίμα.