Φακελοι

Αναξιόπιστα τα στοιχεία των Οργανισμών Πληρωμών για τις γεωργικές δαπάνες

Τα αποτελέσματα των ελέγχων των κρατών μελών όσον αφορά τις γεωργικές δαπάνες, τα οποία περιέχονται στις εκθέσεις, δεν είναι αξιόπιστα, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ.

Στην έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) αποκαλύπτει ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων όσον αφορά τις γεωργικές δαπάνες που διενεργούν τα κράτη μέλη και διαβιβάζουν στην Επιτροπή δεν είναι αξιόπιστα. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να υπολογίσει το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, το οποίο παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής.

«Τα κράτη μέλη διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διασφάλιση της κατανομής των γεωργικών ενισχύσεων της ΕΕ στους δικαιούχους σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ», δήλωσε η κυρία Rasa Budbergytė, το Μέλος του ΕΕΣ που είναι υπεύθυνο για την έκθεση. «Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να εκτιμά καλύτερα τον αντίκτυπο των παρατυπιών στις πραγματοποιηθείσες πληρωμές».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μοιράζεται την ευθύνη για την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) με τα κράτη μέλη. Εθνικοί ή περιφερειακοί οργανισμοί πληρωμών, οι οποίοι λογοδοτούν στην Επιτροπή, διαχειρίζονται και καταβάλλουν τη στήριξη στους γεωργούς της ΕΕ. Ανεξάρτητοι οργανισμοί πιστοποίησης, οι οποίοι ορίζονται από τα κράτη μέλη, πιστοποιούν στην Επιτροπή την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών και την ποιότητα των συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζουν οι οργανισμοί αυτοί.

Οι οργανισμοί πληρωμών ελέγχουν τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλουν οι γεωργοί, προκειμένου να εξακριβώσουν την επιλεξιμότητά τους. Πραγματοποιούν επίσης επιτόπιους ελέγχους σε ένα δείγμα αιτούντων. Τα σφάλματα που εντοπίζονται κατά τους ελέγχους αυτούς συνεπάγονται μειώσεις του ποσού ενίσχυσης που μπορεί να καταβληθεί στον αιτούντα. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ετησίως στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων μέσω στατιστικών εκθέσεων. Αυτές οι εκθέσεις αποτελούν τα δομικά στοιχεία που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για να υπολογίσει το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, το οποίο θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των παρατυπιών στις πληρωμές μετά τη διενέργεια όλων των ελέγχων, εκφραζόμενο ως ποσοστό επί του ποσού των πληρωμών.

Το ΕΕΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι στατιστικές εκθέσεις των κρατών μελών δεν είναι αξιόπιστες, αφενός, λόγω σφαλμάτων κατάρτισης και, αφετέρου, λόγω της μερικής αποτελεσματικότητας των συστημάτων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων όσον αφορά τον εντοπισμό παράτυπων δαπανών. Επιπροσθέτως, το έργο των οργανισμών πιστοποίησης δεν παρέχει επαρκή διασφάλιση σχετικά με την επάρκεια των επιτόπιων ελέγχων και την αξιοπιστία των στατιστικών εκθέσεων. Τέλος, οι ελεγκτές της ΕΕ δεν θεωρούν ότι οι προσαρμογές από την Επιτροπή των ποσοστών σφάλματος που προκύπτουν από τις εκθέσεις είναι στατιστικά έγκυρες.

Βάσει των διαπιστώσεών του, το ΕΕΣ συνιστά τα εξής:

  • να διεξάγονται με μεγαλύτερη αυστηρότητα οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι από τους οργανισμούς πληρωμών και να βελτιωθεί η ποιότητα των βάσεων δεδομένων του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS)·
  • να αποσαφηνιστούν οι κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες εκδίδει η Επιτροπή για την εφαρμογή επαρκών συστημάτων ελέγχου και την κατάρτιση στατιστικών εκθέσεων, καθώς και να παρακολουθείται αυστηρότερα η εφαρμογή τους·
  • να τροποποιηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες εκδίδει η Επιτροπή προς τους οργανισμούς πιστοποίησης, προκειμένου να αυξηθεί το μέγεθος των δειγμάτων που υποβάλλονται στη δοκιμασία των επιτόπιων ελέγχων, να απαιτείται η επαναδιενέργεια ελέγχων, καθώς και να επαληθεύεται προσεκτικότερα η κατάρτιση στατιστικών εκθέσεων·
  • να επανεξετάσει η Επιτροπή το τρέχον σύστημα υποβολής εκθέσεων στο οποίο υπόκεινται οι οργανισμοί πληρωμών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνει κατά την καταλληλότερη στιγμή πλήρη και συναφή στοιχεία, τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των επαληθεύσεων βάσει εγγράφων, καθώς και των επιτόπιων επαληθεύσεων που πραγματοποιούνται σε σχέση με τις στατιστικές εκθέσεις των κρατών μελών·
  • να λάβει η Επιτροπή τα αναγκαία μέτρα ώστε να διαμορφώνει μια στατιστικά έγκυρη εκτίμηση των παρατυπιών στις πληρωμές, βάσει του έργου των οργανισμών πληρωμών και του διευρυμένου ρόλου των οργανισμών πιστοποίησης, με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν επαρκείς βελτιώσεις στο έργο αυτών των οργανισμών.