γεωργια-εργατες

Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων αλλοδαπών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις: Η έκδοση βεβαίωσης και τα δικαιολογητικά

Η απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι νόμιμη εφόσον προηγουμένως έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία.

Προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση, ο ενδιαφερόμενος εργοδότης και κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ και συγκεκριμένα στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.) του τόπου διαμονής του, ή στο Τ.Α.Α.Ε στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει η αγροτική εκμετάλλευση.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • η τελευταία σε ισχύ Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ).
  • φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • εξουσιοδότηση στην περίπτωση που ο αιτών και ο καταθέτων την αίτηση δεν ταυτίζονται.