Αμπέλια-2

Ασθένειες Αμπέλου: Βοτρύτης

Η σοβαρότερη και καταστροφικότερη μορφή προσβολής από τον μύκητα, είναι η σήψη των ώριμων σταφυλιών. Συχνά η δράση του συνεπικουρείται από άλλους σαπροφυτικούς μύκητες και κυρίως του Aspergillus niger.

Ο κίνδυνος προσβολής είναι μεγάλος στις υγρές και δροσερές περιοχές και κυρίως όταν υπάρχουν ράγες τραυματισμένες από διάφορα αίτια, όπως ωίδιο, ευδεμίδα, άλλα έντομα ακανόνιστα ή υπερβολικά ποτίσματα, πουλιά κ.α.

Για την προληπτική αντιμετώπιση της ασθένειας συνιστάται η εφαρμογή μίας σειράς καλλιεργητικών και άλλων μέτρων όπως:

  • σωστή διαχείριση της κόμης των πρέπνων (βλαστολόγημα και ξεφύλλισμα) για τη μείωση της υγρασίας και την αποτελεσματική κάλυψη των βοτρύων με το ψεκαστικό υγρό,
  • αποφυγή υπερβολικής και ακανόνιστης χρονικά άρδευσης,
  • αποτελεσματική προστασία των βοτρύων από το ωίδιο στα προηγούμενα στάδια ανάπτυξης,
  • αποτελεσματική προστασία των βοτρύων από την ευδεμίδα, αλλά και από άλλα έντομα που προκαλούν πληγές ή/και μεταφέρουν σε αυτές μολύσματα και
  • ορθολογική χρήση ορμονικών σκευασμάτων σε ορισμένες πυκνόραγες κυρίως ποικιλίες για την επιμήκυνση της ράχης των βοτρύων και προκειμένου αυτοί να γίνουν λιγότερο συμπαγείς.

Ο αριθμός των επεμβάσεων για την προστασία από την ασθένεια εξαρτάται από:

  • τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες
  • το ιστορικό προσβολής του αμπελώνα από την ασθένεια
  • την ευαισθησία της ποικιλίας στην ασθένεια και
  • το ποσοστό των τραυματισμένων ραγών.

Σε υγρές και δροσερές περιοχές με ιστορικό προσβολών από βοτρύτη, συνιστάται η διενέργεια μίας επέμβασης με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο στην έναρξη της ωρίμανσης και ενός δεύτερου 3-4 εβδομάδες πριν τον τρύγο.

Συνιστάται οι ψεκασμοί στο στάδιο αυτό να γίνονται με χαλκούχα σκευάσματα, διότι προκαλείται σκλήρυνση της επιδερμίδας των ράγων και συνεπώς αύξηση της αντοχής τους στον βοτρύτη.

Στοιχεία από Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας