αρδευση

Αστικά λύματα για άρδευση καλλιεργειών; Η απόφαση στα κράτη μέλη

Την ευχέρεια να αποφασίζουν τη χρήση ή μη επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για γεωργική άρδευση, θα έχουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. σύμφωνα με όσα θα προβλέπονται σε ευρωπαϊκό κανονισμό.

Στόχος του κανονισμού είναι η λήψη μέτρων προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος έλλειψης νερού για την άρδευση καλλιεργειών.

Δεδομένου όμως ότι οι γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες διαφέρουν πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι δεν ενδείκνυται η επαναχρησιμοποίηση νερού για γεωργική άρδευση σε τμήμα ή στο σύνολο της επικράτειάς του.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίζουν να χρησιμοποιούν το νερό από ανάκτηση για άλλες χρήσεις, όπως η επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών υδάτων και για λόγους που σχετίζονται με την αναψυχή και το περιβάλλον.

Η πρόταση περιλαμβάνει αυστηρές απαιτήσεις για την ποιότητα του επαναχρησιμοποιούμενου νερού και τον έλεγχό του ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι νέοι κανόνες θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε περιοχές όπου η ζήτηση νερού εξακολουθεί να υπερβαίνει την προσφορά, παρά τα προληπτικά μέτρα για μείωση της ζήτησης ενώ οι ισχύοντες κανόνες για την υγιεινή των τροφίμων θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται και να τηρούνται απόλυτα.

Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ ενέκριναν στις 18 Δεκεμβρίου 2019 την προσωρινή συμφωνία που είχε επιτευχθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον εν λόγω κανονισμό. Με την έγκριση αυτή ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση του κανονισμού.

Δείτε εδω το σχέδιο κειμένου κανονισμού το οποίο όμως ενδέχεται να αναθεωρηθεί.