αλογα

Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων | Δράση 10.1.09: Υποχρεωτική η προσκόμιση μητρώων καταγραφής

Έως τις 25 Απριλίου 2023 θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι που έχουν ενταχθεί στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» (1η Πρόσκληση) να προσκομίσουν, για το έτος εφαρμογής 2022, αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να προσκομίζουν τα παραπάνω αντίγραφα στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 5 Απριλίου 2023.

Τα εν λόγω παραστατικά αποτελούν υποχρέωση για την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και σύμφωνα με την ανακοίνωση δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην υποβολή των παραστατικών δεδομένου ότι μέχρι 30/6/2023 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές της εκκαθάρισης.