αλογα

Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων – Δράση 10.1.09: Σε επίπεδο φυλής οι κυρώσεις – μειώσεις

Περιορίζονται σε επίπεδο φυλής, οι όποιες κυρώσεις ή μειώσεις δύναται να προκύψουν λόγω μη τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας στη Δράση 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 9 του άρθρου 25 της Απόφασης για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Μη τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας.
Σε περίπτωση μη τήρησης ενός ή περισσοτέρων κριτηρίων επιλεξιμότητας, σε επίπεδο φυλής, δεν καταβάλλεται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος για την φυλή που δεν τηρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση της παρούσας τροποποιείται έτσι ώστε να μην περιλαμβάνεται η εν λόγω φυλή και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» θα βρείτε εδώ.