αιγοπροβατα

Αυτόχθονες φυλές | Δράση 10.1.09: Υποβολή παραστατικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ έως 31/5

Τα αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών οφείλουν να υποβάλλουν οι κτηνοτρόφοι της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΚΕΠΕ, στο πλαίσιο υποβολής των προβλεπόμενων παραστατικών ειδικών διατάξεων, οι ενταγμένοι κτηνοτρόφοι οφείλουν να προσκομίσουν για το έτος εφαρμογής 2020 αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ έως και 31/05/2021.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω παραστατικά αποτελούν υποχρέωση για την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.