αιγοπροβατα

Αυτόχθονες φυλές: Υποβολή παραστατικών έως 26 Απριλίου

Αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών οφείλουν να να προσκομίσουν για το έτος εφαρμογής 2021 οι ενταγμένοι της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω παραστατικά αποτελούν υποχρέωση για την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Τα αντίγραφα πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ έως και 26 Απριλίου 2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην υποβολή των παραστατικών δεδομένου ότι μέχρι 30/6/2022 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο πληρωμές της εκκαθάρισης.