εξαγωγες

Αξιολογήστε την ευρωπαϊκή πολιτική προώθησης γεωργικών προϊόντων

Η πολιτική της Ε.Ε. για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού της τομέα, τόσο σε εσωτερικό επίπεδο όσο και σε τρίτες χώρες μεταρρυθμίστηκε το 2014 με ετήσια αύξηση του προϋπολογισμού που θα φτάσει τα 200 εκατ. ευρώ έως το 2019.

Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στη στήριξη του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα μέσω της προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες με διοργάνωση και  συγχρηματοδότηση ενεργειών προώθησης, ενημερωτικών εκστρατειών και αποστολών υψηλού επιπέδου για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τις ιδιότητες αυτών των προϊόντων.

Με στόχο την αναζήτηση πληροφοριών από πολίτες και φορείς πάνω σε θέματα αξιολόγησης της παραπάνω πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια περίληψη της σχεδιαζόμενης αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση θα αφορά την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή, τη συνάφεια και την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής πολιτικής προώθησης της γεωργίας στην ΕΕ.

Όλα τα σχόλια πολιτών και φορέων ενδέχεται να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, με σκοπό να συμμετάσχουν στη νομοθετική συζήτηση.

Για τη συμμετοχή στην αξιολόγηση και την αποστολή σχολίων εδώ.

Προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ

Οι εκστρατείες προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σχεδιάστηκαν για να δημιουργούν νέες ευκαιρίες στην αγορά για τους γεωργούς της ΕΕ και την εν γένει βιομηχανία τροφίμων, καθώς και για να τους βοηθούν να βελτιώνουν τις επιχειρήσεις τους.

Oι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις έχουν ανέλθει από 142,5 εκατ. ευρώ το 2017 σε 188,5 εκατ. το 2018 και 200 εκατ. το 2020.

Υπάρχουν δύο είδη δράσεων προώθησης:

  • αυτές που υλοποιούνται από ευρωπαϊκές επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές ενώσεις και συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ
  • αυτές που υλοποιούνται απευθείας από την ίδια την ΕΕ, όπως οι διπλωματικές πρωτοβουλίες του επιτρόπου σε τρίτες χώρες ώστε αυτές να αναπτύξουν το εμπόριο γεωργικών ειδών διατροφής ή η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και ενημερωτικές εκστρατείες για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ

Πώς λειτουργεί;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει τις προτεραιότητες πολιτικής για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ καθώς και τα κριτήρια χρηματοδότησης στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, όπου περιγράφει τα προϊόντα και τις πιθανές αγορές.

Ο  Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA) εφαρμόζει στην πράξη αυτή την πολιτική εξ ονόματος της Επιτροπής.