χρηματα1

Δανειοδότηση: Ένταξη δύο επιπλέον τραπεζών στο Ταμείο Εγγυήσεων

Δύο επιπλέον χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η Τράπεζα Eurobank και η Παγκρήτια Τράπεζα, υπέγραψαν επιχειρησιακές συμβάσεις με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με σκοπό την παροχή δανείων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με μειωμένο επιτόκιο και εξασφαλίσεις.

Στο Ταμείο Εγγυήσεων συμμετέχουν πλέον επτά Τράπεζες, με δυνατότητες ανάπτυξης χαρτοφυλακίου δανείων της τάξης των 480 εκ. ευρώ. Μέσω αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου και της εγγύησης που παρέχεται, δίνεται η δυνατότητα σε αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούν επιλέξιμες επενδύσεις να χρηματοδοτηθούν με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Επισημαίνεται ότι στο Ταμείο Εγγυήσεων μέσω του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας Eurobank συμμετέχει με πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (Ταμείο Juncker).

Υπενθυμίζεται ότι σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), για την υποβολή αιτήσεων δανειοδότησης των ενδιαφερομένων προς τις Τράπεζες που συμμετέχουν στο Ταμείο.