Παυλωνια-δάσος

Δάσωση | Μέτρο 8.1: Έναρξη της διαδικασίας υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα πρέπει να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους η δήλωση Εφαρμογής έτους 2020 του Υπομέτρου 8.1  “Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων” – ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 221 “Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών” (ΠΑΑ 2007-2013”)

Η υποβολή της δήλωσης εφαρμογής μετά τις 31.12.2020 συνεπάγεται:

  • σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει, εάν οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα.
  • Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών οι δηλώσεις εφαρμογής θεωρούνται μη αποδεκτές. Μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης επιφέρει αποκλεισμό από την ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής.

Σημειώνεται επιπλέον ότι, “Μη υποβολή αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής”, θεωρείται η μη υποβολή τους εντός εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία. Σε περίπτωση επανάληψης μη υποβολής αίτησης πληρωμής ή δήλωσης εφαρμογής  σε επόμενο έτος θεωρείται ως μονομερής διακοπή της επένδυσης και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι Δηλώσεις Εφαρμογής υποβάλλονται:

  • είτε ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα εδώ , λαμβάνοντας ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
  • είτε με χειρόγραφη υποβολή μέσω της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.