Δράση 10.1.01: Ενισχύσεις για την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας

Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των βιοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας προσφέροντας τροφή και χώρους φωλιάσματος και αναπαραγωγής σε ένα μεγάλο αριθμών άγριων πουλιών, όπως τον Βασιλαετό (Aquila heliaca), το Σαϊνι (Accipiter brevipes), το Χρυσογέρακο (Falco biarmicus), την καμπίσια πέρδικα (Perdix perdix), τον Φασιανό (Phasianus phasianus), την Σιταρήθρα (Alauda arvensis) και πολλά άλλα.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και συγκεκριμένα της δράσης 10.1.01 «Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας» στοχεύει στη διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας παρέχοντας ενισχύσεις σε αγρότες που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση.

Καμπίσια Πέρδικα

Περιοχές παρέμβασης

Η δράση θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας  της χώρας καθώς και στις γεωργικές εκτάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που έστω και ένα τμήμα τους περιλαμβάνεται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας.

Οι ειδικές δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι της δράσης αναλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις:

  • την καλλιέργεια της ενταγμένης γεωργικής έκτασης με επιλέξιμη ομάδα καλλιεργειών.
    Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι καλλιέργειες: σιτηρά, σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή.
  • τη ΜΗ συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο 3 μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, ημερομηνία συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης και
  • τη ΜΗ χρήση λιπασμάτων συμπεριλαμβανομένης της κοπριάς καθώς και φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο τμήμα της ενταγμένης έκτασης στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 5ετίας το αγροτεμάχιο:

  • πρέπει να παραμένει σταθερό και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή του ενώ
  • απαγορεύεται στο σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης και όχι μόνο στο αγροτεμάχιο με την ασυγκόμιστη παραγωγή, η χρήση κάθε μεθόδου παγίδευσης και εξολόθρευσης της άγριας ορνιθοπανίδας καθώς και η λήψη αποτρεπτικών μέτρων πρόσβασης της άγριας ορνιθοπανίδας στο αγροτεμάχιο με την ασυγκόμιστη παραγωγή.
Φασιανός

Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση λαμβάνεται για την ενταγμένη έκταση εκφρασμένη σε εκτάρια και τα ποσά στήριξης είναι:

Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο.

Σιταρήθρα
Σαϊνι