Διαβρωτικα

Diabrotica – Αραβόσιτος: Αντιμετώπιση του εντόμου με αμειψισπορά και άρδευση

Το σκαθάρι Diabrotica virgifera προσβάλει κυρίως τον αραβόσιτο.  Η ζημιά που προκαλεί στη ρίζα έχει ως αποτέλεσμα τα φυτά να μην μπορούν να στηριχτούν καλά και να πλαγιάζουν.

Έχει μία γενιά το έτος. Οι νεαρές προνύμφες προσελκύονται από τις ρίζες του αναπτυσσόμενου αραβοσίτου και τις προσβάλλουν. Σε αντίθεση με τις προνύμφες οι οποίες έχουν περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης στο έδαφος, τα ενήλικα πετούν σε μεγάλες αποστάσεις.

Τα καλλιεργητικά μέτρα

Η μονοκαλλιέργεια και η εντατική καλλιέργεια προκαλούν μεγάλα προβλήματα λόγω της σταδιακής αύξησης των πληθυσμών του εντόμου.

Για τον παραπάνω λόγο σημαντικό καλλιεργητικό μέτρο για την αντιμετώπιση του σκαθαριού είναι η αμειψισπορά με καλλιέργειες όπως βαμβάκι, ηλίανθος, χειμερινά σιτηρά.

Επίσης σημαντικό καλλιεργητικό μέτρο είναι η επάρκεια αρδευτικού νερού ώστε τα φυτά να αναπληρώνουν τόσο τις προσβεβλημένες ρίζες από τις προνύμφες, όσο και τυχόν προσβεβλημένους στύλους από ενήλικα έντομα.

Άλλα μέτρα που βοηθούν στη μείωση του πληθυσμού του εντόμου είναι ο καθαρισμός των γεωργικών μηχανημάτων, η αφαίρεση των αυτοφυών φυτών αραβοσίτου και η καλή ζιζανιοκτονία.

Να σημειωθεί ότι σε καλλιέργειες με στάδιο ανάπτυξης κοντά στην ολοκλήρωση της άνθησης δεν υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος ελλιπούς καρπόδεσης, ακόμη και υπό υψηλούς πληθυσμούς ενηλίκων του εντόμου.

Πότε να πραγματοποιούνται ψεκασμοί

Ψεκασμός διακιολογείται μόνον εφόσον πληρούνται ΟΛΑ τα παρακάτω κριτήρια:

  • υψηλός πληθυσμός ενηλίκων κατά τη γονιμοποίηση ( >5 – 10 ενήλικα ανά φυτό κατά μέσο όρο) και
  • Μήκος στύλων<1,5 εκατοστά στο 50% των σπαδίκων της καλλιέργειας και
  • Υπάρχει αδυναμία ικανοποιητικού ποτίσματος.

Αυτονόητο είναι ότι οι παραγωγοί οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.