Διαγωνισμός βράβευσης έργων ΠΑΑ – Υποβολή υποψηφιοτήτων έως 20 Ιουνίου

Για τέταρτη χρονιά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης διοργανώνει διαγωνισμό για τη βράβευση έργων των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αυτή τη φορά ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάδειξη έργων που επιδιώκουν να προωθήσουν τη σημασία της ευρωπαϊκής νεολαίας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος – πιο πράσινο, ανθεκτικό, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, καινοτόμο και ψηφιακό.

Για αυτό το σκοπό αναζητούνται έργα που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από Μέτρα του ΠΑΑ με προθεσμία υποβολής στη Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ μέχρι τις 20 Ιουνίου 2022.

Φέτος, ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να υποβάλουν αίτηση για τις τέσσερις θεματικές κατηγορίες που συνδέονται με το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές ως προς τις παρακάτω κατηγορίες:

«Πράσινο μέλλον» (Green Futures): Έργα ή πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (μετριασμό ή προσαρμογή), προστασία ή αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, αποδεικνύοντας τη βιωσιμότητα και συμβάλλοντας στην πράσινη ανάκαμψη, είτε σε επίπεδο μεμονωμένων εκμεταλλεύσεων / δασικών εκμεταλλεύσεων είτε σε αγροτικές κοινότητες, και τα οποία να αποδεικνύουν μια αλλαγή ή μια ευρύτερα μεταβιβάσιμη προσέγγιση.

«Ψηφιακό μέλλον» (Digital Futures): Έργα που προωθούν την ψηφιοποίηση στις αγροτικές και αγροτικές κοινότητες, που βελτιώνουν την ψηφιακή και ευρυζωνική υποδομή, την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, την υιοθέτηση νέας τεχνολογίας ή βελτιώνουν τις ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις.

«Ανθεκτικό μέλλον» (Resilient Futures): Έργα που αποδεικνύουν τη συμβολή τους στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγροτικής Ευρώπης, κυρίως στις αγροτικές κοινότητες και στις αγροτικές επιχειρήσεις.

«Κοινωνικό μέλλον χωρίς αποκλεισμούς» (Social inclusive futures): Έργα που αποδεικνύουν την ικανότητα αντιμετώπισης διαφόρων πτυχών με καινοτόμο τρόπο που συμβάλλουν στην ένταξη της αγροτικής κοινωνίας και υποστηρίζουν τους αγροτικούς επιχειρηματίες.

Όροι υποβολής υποψηφιοτήτων:

1. Όλα τα έργα θα πρέπει να έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΓΤΑΑ ή το ΕΓΤΕ στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2022.
2. Να μην περιλαμβάνονται στα έργα που αναδείχθηκαν ως τελικοί υποψήφιοι στους προηγούμενους διαγωνισμούς 2019, 2020 & 2021.
3. Στην καλύτερη περίπτωση, θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα έργα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να είναι σε προχωρημένο στάδιο εφαρμογής, ώστε να υπάρχουν αποτελέσματα.
4. Τα έργα υποβάλλονται στη Μονάδα Υποστήριξης των Δικτύων (Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ για την Ελλάδα).
5. Οι Μονάδες Υποστήριξης των Δικτύων μπορούν να υποβάλλουν έως 8 έργα τα οποία μπορούν να αντιστοιχούν σε όποια κατηγορία από τις κατηγορίες που έχουν οριστεί παραπάνω.
6. Το τελικό κείμενο όπως πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 1.450 λέξεις συνολικά.

Από τον διαγωνισμό θα προκύψουν 5 νικητές: 4 για κάθε κατηγορία από Επιτροπή και 1 από την ψηφοφορία του κοινού που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Για ερωτήσεις σχετικά με το διαγωνισμό και τη συμπλήρωση της φόρμας μπορείτε να επικοινωνείτε στα 210 5275138, 210 5275027 ή eagou@mou.gr και gmichail@mou.gr.