διαγωνισμος

Διαγωνισμός βράβευσης έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαγωνισμό βράβευσης  έργων των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2021 στην Ε.Ε. διοργανώνει για τρίτη χρονιά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στόχος του Διαγωνισμού είναι να προβληθούν τα αποτελέσματα των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα Αγροτικής σε βασικά θέματα που αναμένεται να βρίσκονται στο επίκεντρο του μελλοντικού μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040.

Τα έργα θα πρέπει να εστιάζουν σε τέσσερις κατηγορίες: 

  • «Πράσινο μέλλον»
  • «Ψηφιακό μέλλον»
  • «Ανθεκτικό μέλλον» και
  • «Κοινωνικό μέλλον χωρίς αποκλεισμούς»

Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν στη Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα.

Για την υποβολή των έργων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί  το υπόδειγμα εντύπου και να αποσταλεί στα emails: ead@mou.gr; gmichail@mou.gr μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά εδώ.