γεωργια

Διάθεση αγροτεμαχίου για πειραματικές εργασίες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), προκηρύσσει πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου ″διάθεσης αγροτεμαχίου για εγκατάσταση και εκτέλεση πειραματικών εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος ″fatima″. Το μέγιστο κόστος του συνόλου των εργασιών ανέρχεται σε 4500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτει το Αγροτεμάχιο είναι οι παρακάτω:

  • Έκταση τουλάχιστον 30 στρεμμάτων.
  • Διαστάσεις : πλάτος μεγαλύτερο από 230m, μήκος, μεγαλύτερο από 100m,προκειμένου να εγκατασταθεί καλλιέργεια αραβόσιτου, βάμβακος πλάτους 132 γραμμών σποράς για κάθε καλλιέργεια.
  • Διαφοροποίηση των εδαφικών ιδιοτήτων όπως αυτή εμφανίζεται σε κατάλληλα επεξεργασμένη δορυφορική εικόνα την οποία θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος.
  • Προσκόμιση των συντεταγμένων του αγρού για τον έλεγχο του εδάφους μέσω δορυφορικής εικόνας
  • Να διαθέτει για τις ανάγκες του πειράματος τον αναγκαίο εξοπλισμό για την καλλιέργεια του αραβόσιτου, βάμβακος όπως σπαρτική μηχανή, εξοπλισμό άρδευσης (λάστιχα, υδρολιπαντήρες κτλ), συλλεκτική μηχανή, ψεκαστικά μηχανήματα κτλ.
  • Ειδικότερα για τις ανάγκες της μεταβλητής παροχής αζώτου στο πείραμα να διαθέτει τρακτέρ που θα χρησιμοποιείται και στις δυο καλλιέργειες με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Υδραυλική πίεση 250psi Δυναμικότητα υδραυλικού συστήματος : 15 lit/min
  • Ο ανάδοχος θα αναλάβει, με δικά του έξοδα την εκτέλεση όλων των καλλιεργητικών εργασιών όπως άροση, ζιζανιοκτονία, σπορά, λίπανση, άρδευση, συλλογή και όποια άλλη εργασία απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του πειραματισμού, και με δικά του μηχανικά μέσα. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την επιστημονική καθοδήγηση του επιστημονικού υπευθύνου του προγράμματος κατά την καλλιεργητική περίοδο 2015 ήτοι από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει μέχρι την 4-5-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ να καταθέσουν προσφορά όπου θα αναφέρονται αναλυτικά: οι προδιαγραφές του αγρού, η εγγύηση που παρέχεται (στην περίπτωση που απαιτείται στις προδιαγραφές), ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης και η συνολική τιμή προσφοράς (καθαρή αξία, ΦΠΑ, συνολική τιμή).

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 2410 533811