Δράση 10.1.02: Ηλεκτρονική υποβολή πιστοποιητικών βιολογικής γεωργίας

Μέχρι την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Πιστοποιητικό Εφαρμογής Βιολογικής Γεωργίας οι ενταγμένοι στη Δράση 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας» οι οποίοι εφαρμόζουν βιολογικές μεθόδους καταπολέμησης του δάκου.

Η καταχώρηση και ηλεκτρονική υποβολή του Πιστοποιητικού πραγματοποιείται στο πληροφοριακό σύστημα της Δράσης με χρήση των προσωπικών κωδικών.