ρυζι

Δράση 10.1.07: Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες – Από 6 Ιουλίου οι αιτήσεις

Από τις 6 έως τις 31 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για οικονομική στήριξη μέσω της Δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, οι κάτοιχοι γεωργικής έκτασης με καλλιέργεια ρυζιού.

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2018 του υποψηφίου με καλλιέργεια ρυζιού.

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι 5ετούς διάρκειας και εκκινούν από την 1η Απριλίου 2018 ενώ το ύψος ενίσχυσης για τη δράση ορίζεται σε 210 € ανά εκτάριο ανά έτος.

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται να εφαρμόζουν την καλλιεργητική τεχνική της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια στο σύνολο των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων, δηλαδή:

  • Να εξασφαλίζουν την κατάκλυση των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων με μικρή ποσότητα αρδευτικού νερού εντός μηνός Απριλίου εκάστου έτους εφαρμογής.
  • Να εξασφαλίζουν την απομάκρυνση του νερού κατάκλυσης και τη διοχέτευσή του σε γειτονικούς υδάτινους αποδέκτες (ποτάμια, έλη, αποστραγγιστικά κανάλια κλπ)
  • Να προβαίνουν σε μηχανική καταστροφή των ζιζανίων που έχουν αναπτυχθεί, μέσω επιφανειακής κατεργασίας του εδάφους, πριν τη σπορά του ρυζιού.

Διαδικασία

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

Πρώτα θα πρέπει να γίνει εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα εδώ.

Υποβολή των αιτήσεων στήριξης εδώ.

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες στην πρόσκληση της Δράσης εδώ.