ρυζι

Δράση 10.1.07 για τη μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες

Μέσα στον Απρίλιο θα προκηρυχθεί η γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική Δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.

Όπως γίνεται φανερό από τον τίτλο της δράσης, επιλέξιμη είναι η καλλιέργεια του ρυζιού σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες – η πλειοψηφία των οποίων εντοπίζεται σε σημαντικούς για την ορνιθοπανίδα υγροτόπους της χώρας – μέσω της εφαρμογής της καλλιεργητικής πρακτικής της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια.

Το ύψος της ετήσιας ενίσχυσης ορίζεται σε 21 €/στρέμμα.

Δεσμεύσεις πενταετής διάρκειας

Μοναδικό κριτήριο επιλεξιμότητας είναι τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018. Έτσι, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2018.

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας. Μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι παραγωγοί δεσμεύονται:

Α. Να εφαρμόζουν την καλλιεργητική τεχνική της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια στο σύνολο των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων. Ειδικότερα, μετά την εφαρμογή των συνηθισμένων καλλιεργητικών πρακτικών προετοιμασίας των αγρών για τη σπορά του ρυζιού, οι δικαιούχοι δεσμεύονται:

  • Να κατακλύζουν τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια με μικρή ποσότητα αρδευτικού νερού εντός μηνός Απριλίου εκάστου έτους εφαρμογής, δηλαδή ένα, περίπου, μήνα πριν την εποχή της κανονικής σποράς ρυζιού και ανάλογα με την περιοχή ορυζοκαλλιέργειας, προκειμένου να βλαστήσουν οι σπόροι των ζιζανίων.
  • Να εξασφαλίζουν την απομάκρυνση του νερού κατάκλυσης και τη διοχέτευσή του σε γειτονικούς υδάτινους αποδέκτες (ποτάμια, έλη, αποστραγγιστικά κανάλια κλπ)
  • Να προβαίνουν σε μηχανική καταστροφή των ζιζανίων που έχουν αναπτυχθεί μέσω επιφανειακής κατεργασίας του εδάφους, πριν τη σπορά του ρυζιού.

Λεπτομέρειες για την αποτελεσματική εφαρμογή της καλλιεργητικής τεχνικής θα γίνουν γνωστές μόλις καθοριστεί το θεσμικό πλαίσιο της δράσης.

Στην περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων, οι δικαιούχοι πρέπει να φροντίζουν ώστε οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαστηρίων να είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν ολόκληρο το εκάστοτε έτος εφαρμογής της δράσης.

Φυσικά, όπως και σε άλλες δράσεις του ΠΑΑ, οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, σε θέση και σε έκταση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της δράσης.

Τέλος, η αίτηση πληρωμής πραγματοποιείται μέσω της ΕΑΕ με αναγραφή του κωδικού παράλληλης δράσης για το σύνολο των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων.