ellinikigeorgia

Δράση 10.1.08 «Κομφούζιο»: Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων – Υποχρεωτική η επίβλεψη από γεωπόνο

Η εφαρμογή της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» στοχεύει στην παρεμπόδιση της σύζευξης των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων:

  • καρπόκαψα (Grapholitha molesta),
  • ανάρσια (Anarsia lineatella) και
  • φυλλοδέτη (Adoxophyes orana),

εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του πληθυσμού των επιβλαβών προνυμφών των εντόμων.

Η Δράση θα έχει εφαρμογή σε ολόκληρη τη χώρα και η οικονομική ενίσχυση θα χορηγείται ετησίως για:

  • να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα),
  • τις πρόσθετες δαπάνες και
  • το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης.

Υποβολή αιτήσεων στήριξης: Από 3 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου.

Περιεχόμενα να κλείσει
3 Επικοινωνήστε με τους γεωπόνους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για να σας κατευθύνουν υπεύθυνα στη σωστή και έγκαιρη υποβολή της αίτησή σας!

Το ύψος ενίσχυσης είναι 38,7 € ανά στρέμμα ετησίως για τα πρώτα 2 έτη εφαρμογής και στα 45,4 € ανά στρέμμα ετησίως για τα τελευταία 3 έτη εφαρμογής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 14 € ανά στρέμμα ετησίως.

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει:

  • Να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2017 του υποψηφίου με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) ή με συγκαλλιέργεια των επιλέξιμων ειδών.
  • Να ΜΗΝ είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών
  • Να ΜΗΝ είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης, δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 4197/20-4-2017 (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017) Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της δράσης της παρούσας, όπως ισχύει.
  • Να ΜΗΝ είναι συνιδιόκτητα.

Δεσμεύσεις δικαιούχων

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από την 1η Φεβρουαρίου 2017.

1. Οι δικαιούχοι της δράσης, μεταξύ άλλων δεσμεύονται επίσης:

α. Να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) των μικρολεπιδοπτέρων – εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη, στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια, μέσω της υλοποίησης Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής. Η μέθοδος της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων, συνίσταται στην εγκατάσταση παγίδων παρακολούθησης και ατμιστήρων-διαχυτήρων (dispensers).

β. Να διαθέτουν, εφαρμόζουν και, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρούν Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια για κάθε έτος εφαρμογής της δράσης.  Προκειμένου να θεωρείται έγκυρο, το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής πρέπει να καταρτίζεται, παρακολουθείται και, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρείται από επιβλέποντα Γεωπόνο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων.

γ. Να κάνουν μικτή χρήση φερομονών και, εφόσον απαιτείται, χημικών εντομοκτόνων τα 2 πρώτα έτη εφαρμογής και αποκλειστική χρήση φερομονών τα τελευταία 3 έτη εφαρμογής, για την αντιμετώπιση των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων της δράσης.

2. Να υποβάλουν κατ’ έτος, από 02 Μαΐου έως και 31 Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ), ηλεκτρονική έκδοση του Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής. Η ως άνω υποβληθείσα ηλεκτρονική έκδοση του Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής δύναται να αναθεωρείται έως και την 31 Αυγούστου κάθε ημερολογιακού έτους. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής (2017), η ηλεκτρονική έκδοση του Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής υποβάλλεται στο ΠΣ εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης του οριστικού πίνακα.

3. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας.

4. Να διατηρούν, για λόγους ελέγχου, ηρτημένους στα δέντρα των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων, τους ατμιστήρες-διαχυτήρες ή/και τις φερομονικές παγίδες παρακολούθησης που προβλέπονται στο Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής, τουλάχιστον έως τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.

5. Να υποβάλουν κατ’ έτος ΕΑΕ.

6. Να υποβάλουν κατ’ έτος, από 01 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ, τα προβλεπόμενα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων.

7. Να τηρούν γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο δικαιούχου, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 4197/20-4-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017).

Επικοινωνήστε με τους γεωπόνους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για να σας κατευθύνουν υπεύθυνα στη σωστή και έγκαιρη υποβολή της αίτησή σας!

Η προσφορά μας εκτός της ανταγωνιστικής τιμής συμπεριλαμβάνει:

τικΣυνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος, ενημέρωση για τις υποχρεώσεις του παραγωγού και υποβολή αιτημάτων πληρωμών.

τικΔΩΡΕΑΝ προβολή της εκμετάλλευσης και των προϊόντων σας στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

τικΔΩΡΕΑΝ παρακολούθηση και ειδικές τιμές διδάκτρων σε ενημερωτικά-εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω της πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

target-1414788_1280Στόχος μας είναι να εντάξουμε περισσότερους ανθρώπους στο δίκτυο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ένα δίκτυο ανθρώπων που συνειδητά ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, βιοπορίζονται από αυτόν και βλέπουν το μέλλον τους με αισιοδοξία και δημιουργικότητα μέσα σε αυτόν.

Επικοινωνία:

Σταθερό: 2112158960 Κινητό: 6977890474

e-mail: info@ellinikigeorgia.gr

Κοινωνικά δίκτυα:

facebook1 twitter1