αλογα

Δράση 10.1.09 – Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων: Υποβολή παραστατικών έως 3 Μαΐου

Την υποχρέωση να προσκομίσουν αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών έχουν οι ενταγμένοι της 1ης πρόσκλησης Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων».

Τα παραπάνω παραστατικά αποτελούν υποχρέωση για την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και πρέπει να κατατεθούν στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ από 15/04/2019 έως και 03/05/2019.