αρδευση

Δράση 10.1.04: Υποβολή παραστατικών έως τις 4 Νοεμβρίου

Την υποχρέωση να υποβάλλουν τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων μέχρι και την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018, έχουν οι ενταγμένοι (με αρ. πρωτ. 2882/132872/02.10.2018 απόφαση ένταξης)  στη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 και οι οποίοι έχουν αγροτεμάχια στη δέσμευση Γ.

Τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης.