αλογα

Δράση 10.1.09: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Το έτος 2018 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της Δράσης 10.1.09: “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, με ημερομηνία έναρξης δεσμεύσεων την 02/4/2018.

Η Δράση 10.1.09 ανήκει στο Υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ.€.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αιτήσεις στήριξης θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018. Ως εκ τούτου προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018.

Η διάρκεια του προγράμματος (διάρκεια δεσμεύσεων) είναι 5 έτη.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση εφόσον:

  • είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση,
    όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα του άρθρου 5 της Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/1226/02.4.2018),
  • εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας, όπως αυτές φαίνονται στο άρθρο 5 της Υ.Α. (ΦΕΚΒ΄/1226/02.4.2018),
  • εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

Τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

Δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι μεταξύ άλλων οφείλουν:

  • Να διατηρούν τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων ένταξης για μία 5ετία. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των ζώων που εντάχθηκαν αρχικά με ζώα της ίδιας φυλής, εφόσον ο συνολικός αριθμός των ζώων κατά τη διάρκεια της πενταετίας παραμένει τουλάχιστον αυτός που αναφέρεται κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα.
  • Όλα τα ζώα που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να φέρουν σήμανση (ενώτια, βώλους, κλπ).
  • Στην περίπτωση των ιπποειδών, θα πρέπει να φέρουν αναγνωριστικό στοιχείο, το οποίο να αντιστοιχεί μονοσήμαντα σε συγκεκριμένο κάτοχο/ιδιοκτήτη.
  • Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων Κέντρων Ζωικών Γενετικών Πόρων για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων των φυλών στις οποίες ανήκουν τα ζώα τους και να εφαρμόζουν όλες τις υποχρεώσεις για την τήρησή του.
  • Στην περίπτωση απομάκρυνσης επιλέξιμων ζώων από την εκμετάλλευση (σφαγή –πώληση), και για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνουν άμεσα και οπωσδήποτε πριν προβούν στην ενέργεια το αρμόδιο ΚΖΓΠ.