προβατα

Δράση 10.1.9: Ποιες είναι οι επιλέξιμες φυλές αγροτικών ζώων

Στόχος της Δράσης 10.1.9: “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων” του  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, είναι η παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης.

Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι:

  • τα θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών
  • τα θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας άνω του 1 έτους
  • οι χοιρομητέρες
  • τα αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των 6 μηνών

Κάθε νέο ζώο που εισάγεται στην εκμετάλλευση θα πρέπει να είναι απόγονος των ήδη υφιστάμενων στη εκμετάλλευση ζώων ή να προέρχεται από άλλη εκμετάλλευση που εκτρέφει ζώα της ίδιας φυλής και είναι εγγεγραμμένο στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής όπως αυτό τηρείται στο Κ.Ζ.Γ.Π.

Οι επιλέξιμες φυλές:

* Με αστερίσκο σημειώνεται το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων, το οποίο έχει την ευθύνη για την τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου της φυλής και το οποίο συγκεντρώνει τα στοιχεία γενεαλογικού βιβλίου της φυλής από τα υπόλοιπα ΚΖΓΠ