ellinikigeorgia

Δράση 4.1.1.: Χρηματοδότηση έως 80% για νέους και επαγγελματίες γεωργούς

Τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους σε ποσόστο εως και 80% έχουν οι επαγγελματίες και νέοι γεωργοί μέσω της Δράσης 4.1.1. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα, μέσα στο 2017.

Η στήριξη αφορά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης, και στη μείωση του κόστους παραγωγής.

Δικαιούχοι

Περιεχόμενα να κλείσει
4 Επικοινωνήστε με τους γεωπόνους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για να σας κατευθύνουν υπεύθυνα στη σωστή και έγκαιρη υποβολή της αίτησή σας!

Α. Φυσικά πρόσωπα

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:

 • Να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών.
 • Να μην είναι συνταξιούχοι (εξαιρούνται οι περιπτώσεις λόγω αναπηρίας)
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης το 2017.
 • Να έχουν την ιδιότητα του «ενεργού» γεωργού.
 • Να είναι εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

Β.Νομικά πρόσωπα

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα πρέπει:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης το 2017.
 • Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος.
 • Τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

Γ.Συλλογικά σχήματα

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι συλλογικά σχήματα, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών ή ΚΟΙΝΣΕΠ, πρέπει:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο μητρώο το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως κοινός νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος.
 • Να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 €. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα.

Κριτήρα Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Όσον αφορά τη γεωργική εκμετάλλευση θα πρέπει:

 • Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το 2017.
 • Να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τα 8.000 €, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.

Επίσης, οι επενδύσεις κρίνονται επιλέξιμες για στήριξη όταν:

 • Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του σχεδίου δεν είναι μικρότερος των 10.000 €.
 • Πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης.
 • Δεν έχουν ενισχυθεί και δεν θα ενισχυθούν από άλλη πηγή.

Οι συλλογικές επενδύσεις κρίνονται επιλέξιμες για στήριξη όταν συντρέχουν ταυτόχρονα οι παρακάτω συμπληρωματικές προϋποθέσεις:

 • Ο προγραμματισμός της επένδυσης πραγματοποιείται στη βάση ενός επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο καταρτίζεται, υποβάλλεται από κοινού και αφορά το σύνολο των μελών της.
 • Υποβάλλεται μια μοναδική αίτηση στήριξης η οποία αφορά μια ή περισσότερες επενδύσεις οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για κοινή χρήση από την ομάδα.
 • Η υλοποίηση της επένδυσης πραγματοποιείται προς όφελος του συνόλου των μελών της ομάδας, με σκοπό τη βελτίωση συνολικά των επιδόσεων των εκμεταλλεύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες:

Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

Ενδεικτικά ενισχύονται σταβλικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση, αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι, θερμοκήπια και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις για όλες τις χρήσεις της κατηγορίας αυτής, περιφράξεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής, κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που είναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης και δεν συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες των λοιπών κατηγοριών της Δράσης 4.1.1.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

Ενδεικτικά, ενισχύονται ο εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα αυτοκινούμενα, μηχανήματα και εξοπλισμός συρόμενος και αναρτώμενος, εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας κ.ά.

Επίσης ενισχύονται:

 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό.
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων.
 • Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης.
 • Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

Τα ποσοστά της παρεχόμενης στήριξης:

Επικοινωνήστε με τους γεωπόνους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για να σας κατευθύνουν υπεύθυνα στη σωστή και έγκαιρη υποβολή της αίτησή σας!

Η προσφορά μας εκτός της ανταγωνιστικής τιμής συμπεριλαμβάνει:

τικΣυνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος, ενημέρωση για τις υποχρεώσεις του παραγωγού και υποβολή αιτημάτων πληρωμών.

τικΔΩΡΕΑΝ προβολή της εκμετάλλευσης και των προϊόντων σας στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

τικΔΩΡΕΑΝ παρακολούθηση και ειδικές τιμές διδάκτρων σε ενημερωτικά-εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω της πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

target-1414788_1280Στόχος μας είναι να εντάξουμε περισσότερους ανθρώπους στο δίκτυο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ένα δίκτυο ανθρώπων που συνειδητά ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, βιοπορίζονται από αυτόν και βλέπουν το μέλλον τους με αισιοδοξία και δημιουργικότητα μέσα σε αυτόν.

Επικοινωνία:

Σταθερό: 2112158960 Κινητό: 6977890474

e-mail: info@ellinikigeorgia.gr

Κοινωνικά δίκτυα:

facebook1 twitter1