μεταποιηση

Δράση 4.2.1: Στα 296 εκατ. € η δημόσια ενίσχυση

Σε περίπου 296 εκατ. € ανέρχεται η Δημόσια Ενίσχυση για τα έργα που εντάχθηκαν στη δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με την Απόφαση ένταξης των παραδεκτών πράξεων.

Οι δικαιούχοι των πράξεων της δράσης 4.2.1 οφείλουν να υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο όπως αυτό έχει εγκριθεί με καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση υλοποίησης των πράξεων την 30 Ιουνίου 2022.

Δείτε τις παραδεκτές αιτήσεις στήριξης και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς εδώ.