εγγραφα-δικαιολογητικα

Δράση 4.2.2: Τα αποτελέσματα των ενστάσεων

Έως τις 27 Μαΐου 2019 θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι νέοι φορείς, οι οποίοι μετά την εξέταση της προσφυγής τους εντάσσονται τελικά στη Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε. (Μη γεωργικό προϊόν)», του υπομέτρου 4.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» , του ΠΑΑ 2014-2020.

Στην περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά εντός του χρονικού διαστήματος αυτού, η αίτηση στήριξης γίνεται μη αποδεκτή.

Σε όλους τους φορείς που υπέβαλαν ενδικοφανή προσφυγή στο πλαίσιο της δράσης 4.2.2, έχει αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το αποτέλεσμα της εξέτασής της ενώ δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης νέας ενδικοφανούς προσφυγής.

Δείτε τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων εδώ.