γεωργια

Δυνατότητα τηλεκατάρτισης σε Νέους Γεωργούς – Ένταξη νέων περιοχών στην Εξισωτική

Η δυνατότητα τηλεκατάρτισης των Νέων Γεωργών που έχουν ενταχθεί στο μέτρο 6.1 από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης, η εγκεκριμένη τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει βελτιώσεις στους όρους επίτευξης των στόχων των επιχειρηματικών σχεδίων των Νέων Γεωργών.

Νέες περιοχές στην Εξισωτική Αποζημίωση

Η τροποποίηση του ΠΑΑ δίνει επίσης τη δυνατότητα διεύρυνσης της επιλεξιμότητας των περιοχών που εντάσσονται στο καθεστώς των Περιοχών που πλήττονται από Ειδικά Μειονεκτήματα, δηλαδή στο μέτρο της Εξισωτικής Αποζημίωσης.

Περιλαμβάνει την προσθήκη Τοπικών Κοινοτήτων στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Γρεβενών και Αρκαδίας.

Επίσης προβλέπεται η μεταφορά των απαιτούμενων κοινοτικών πόρων από μέτρα/δράσεις του Προγράμματος για τη συγχρηματοδότηση των ανελαστικών υποχρεώσεων της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους εφαρμογής 2020.