αρδευση-νερο

Δύο νέες Προσκλήσεις για τη μείωση της ρύπανσης του νερού ύψους 150 εκατ. €

Δύο νέες Προσκλήσεις για την ενίσχυση των παραγωγών που εφαρμόζουν μέτρα μείωσης της ρύπανσης του νερού αναμένεται να ανακοινώσει το αμέσως επόμενο διάστημα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, οι δύο Προσκλήσεις εντάσσονται στη Δράση 10.1.04 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και θα αφορούν:

  • Ειδικές δεσμεύσεις Α (Αγρανάπαυση) και Β (Αμειψισπορά), 
  • Ειδικές δεσμεύσεις Γ (Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες) και Δ (Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα).

Η ειδική δέσμευση Γ αφορά γεωργικές εκτάσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες και οι ειδικές δεσμεύσεις Α, Β και Δ αφορούν αρόσιμες γεωργικές εκτάσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προσκλήσεων εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η ανάληψη και τήρηση των δεσμεύσεων και ανάλογα με την έκταση που εντάσσεται σε κάθε ειδική δέσμευση.

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Δράσης είναι διετούς διάρκειας (2022 – 2023)

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Η δράση εφαρμόζεται στις 30 περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, βάσει των αριθ. 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1575), 20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1212), 24838/1400/Ε103/2008 (ΦΕΚ Β΄1132), 106253/2010 (ΦΕΚ Β΄1843), 190126/2013 (ΦΕΚ Β΄983) και 147070/2014 (ΦΕΚ Β΄3224) ΚΥΑ, καθώς και στις ακόλουθες 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων:
1. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών
2. Υγρότοποι Αμβρακικού
3. Εθνικό Πάρκο Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων
4. Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού
5. Λίμνες Τριχωνίδα – Λυσιμαχία, Λίμνη Οζερός
6. Δέλτα Νέστου
7. Λίμνες Δ. Μακεδονίας: Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Ζάζαρη.

Η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων ως προς την περιοχή παρέμβασης θα απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2021

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην προδημοσίευση εδώ