Βιολογική-Γεωργία

Ε.Ε.: Αύξηση 56% στις βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις

Η γεωργική έκταση που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αυξάνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Συγκεκριμένα, από το 2012 όπου οι βιολογικές εκτάσεις κάλυπταν 9,5 εκατ. εκτάρια έως το έτος 2020 σημειώθηκε αύξηση 56%, καλύπτοντας πλέον  14,7 εκατ. εκτάρια.

Το 2020, η συνολική βιολογική έκταση στην ΕΕ αντιστοιχούσε στο 9,1% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης.

Μεταξύ του 2012 και του 2020, το ποσοστό της γεωργικής έκτασης που χρησιμοποιείται για βιολογική γεωργία αυξήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από την Πολωνία.

Το 2020, τα υψηλότερα ποσοστά βιολογικών γεωργικών εκτάσεων σε σχέση με τη συνολική γεωργική έκταση κατέχουν η Αυστρία (25%), η Εσθονία (22%) και η Σουηδία (20%).

Αντίθετα, το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας ήταν κάτω από 5% σε οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ, με τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ιρλανδία και τη Μάλτα.

Στη χώρα μας το ποσοστό της βιολογικά καλλιεργούμενης έκτασης σε σχέση με τη συνολική γεωργική έκταση βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε.

Το 2020 οι βιολογικές αρόσιμες εκτάσεις ήταν σχεδόν 6,8 εκατ. εκτάρια, το 46,2 % της συνολικής βιολογικής γεωργικής έκτασης της ΕΕ. Ακολουθούν οι βιολογικοί βοσκότοποι (που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βιολογική κτηνοτροφία) με 42,4 %, ενώ οι βιολογικές μόνιμες καλλιέργειες καταλαμβάνουν το 11,4 %.