Μελισσοκομία

Εκπαιδευτές μελισσοκομίας ζητά ο ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ

Στο πλαίσιο της Δράσης 1.3 με τίτλο «Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων 2018» του Προγράμματος Μελισσοκομίας, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα πραγματοποιήσει 3ήμερα σεμινάρια κατάρτισης μελισσοκόμων.

Οι εν δυνάμει εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο «μητρώο εκπαιδευτών μελισσοκομίας» που τηρείται από τον Οργανισμό, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να ενταχθούν στο παραπάνω μητρώο και να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στα σεμινάρια του Οργανισμού.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ATEI συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της εκπαίδευσης ή απόφοιτοι ΑΕΙ ή ATEI άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη επαγγελματική και/ή διδακτική εμπειρία σε θέματα μελισσοκομίας και αξιοποίησης – επεξεργασίας – εμπορίας των προϊόντων της κυψέλης. Η ύπαρξη αποδεδειγμένης διδακτικής εμπειρίας στο αντικείμενο της εκπαίδευσης δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, παρά μόνο επιπρόσθετο προσόν.

Οι αιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται (βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου, φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εργασιακής και επαγγελματικής εμπειρίας), θα πρέπει να συμπληρωθούν, υπογραφούν, σκαναριστούν και να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email: katartisi.elgo@gmail.com

Η Αίτηση εκπαιδευτή εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 2108392201 και 2108392202.