υπουργείο

Έκτακτες πρόσληψεις 46 κτηνιάτρων – Αιτήσεις έως 23 Αυγούστου

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 46 θέσεων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα ενός έτους, με σκοπό την αποτροπή εισόδου στη χώρα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και τον έλεγχο του νοσήματος στην περίπτωση της εξάπλωσής του.

Οι κτηνίατροι θα μετακινούνται με υπηρεσιακά οχήματα, στις εκμεταλλεύσεις χοίρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία θα προσληφθούν, καθώς και για τον έλεγχο τήρησης μέτρων βιοασφάλειας στο πεδίο κατά το κυνήγι αγριόχοιρων.

Έναρξη Υποβολής αιτήσεων: Σάββατο 17 Αυγούστου 2019
Λήξη: Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Ηλικία από 22 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας του Κτηνιάτρου.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου.
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας

Η επιλογή των υποψηφίων θα βασισθεί στα εξής αντικειμενικά κριτήρια:
1. Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα υγείας των ζώων
2. Ακαδημαϊκές επιδόσεις

Ολόκληρη η Απόφαση εδώ