μηλα

Έλεγχοι για τη σωστή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα,  τόσο στον γεωργικό τομέα όσο και σε άλλους τομείς (παραγωγοί, ψεκαστές, κηπουροί κλπ) θεωρείται «επαγγελματίας χρήστης» και οφείλει να εφαρμόζει συγκεκριμένους κανόνες.

Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των ελέγχων είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται απροειδοποίητα, ειδικά στις περιπτώσεις που αφορούν χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε καλλιέργειες που αφορούν παραγωγή τροφίμων.

Οι ελεγκτές υποχρεούνται να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο την «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», η οποία φέρει τη σφραγίδα της Υπηρεσίας, τον αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία έκδοσης, τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών και την υπογραφή του προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Ο ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει τα έγγραφα παρουσία και σε γνώση του παραγωγού / επαγγελματία χρήστη, ο οποίος θα κληθεί να τα συνυπογράψει. Η υπογραφή του ή η συμφωνία του με τις διαπιστώσεις δεν είναι απαραίτητη. Ο ελεγχόμενος από τον νόμο έχει πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν την υπόθεσή του, τα οποία μπορεί είτε να αναγνώσει επιτόπου είτε να ζητήσει εγγράφως και να λάβει επικυρωμένα αντίγραφα.

Η διαπίστωση παραβάσεων δεν επιφέρει αυτόματα κάποια κύρωση. Ο επαγγελματίας χρήστης θα κληθεί να εκφέρει εγγράφως τις απόψεις του στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των 15 ημερών, οι οποίες θα αξιολογηθούν και αναλόγως θα κριθεί αν θα επιβληθούν ή όχι κάποιες κυρώσεις.