φυτοφαρμακα-ψεκασμος

Έλλειψη στοιχείων και περιορισμένος έλεγχος στη χρήση φυτοφαρμάκων

Στην ΕΕ, οι πωλήσεις των δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ) υπερβαίνουν ετησίως τους 350.000 τόνους.

Οι συνολικές πωλήσεις των δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα ΦΠΠ στην ΕΕ μπορεί να παρέμειναν σταθερές τα τελευταία χρόνια όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, ωστόσο δεν συσχετίζονται άμεσα με τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που συνδέονται με τη χρήση τους.

Η άσκοπη και αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, την ποιότητα του εδάφους, τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα, την υγεία των αγροτών αλλά και των καταναλωτών μέσω υπολειμμάτων στα τρόφιμα.

Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη μέτρηση της χρήσης φυτοφαρμάκων και τη μείωση των κινδύνων από αυτή, είναι περιορισμένη. 

Το ΕΕΣ επισημαίνει τα αργά αντανακλαστικά της ΕΕ για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων και τις αδυναμίες του κανονιστικού πλαίσιο.

Για παράδειγμα, από την κατηγορία «φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου» που δημιουργήθηκε από την Ε.Ε. το 2009, έχουν διατεθεί στην αγορά ελάχιστα προϊόντα αυτού του τύπου. Συγκεκριμένα, έως τον Σεπτέμβριο του 2019, 16 δραστικές ουσίες είχαν εγκριθεί ως χαμηλού κινδύνου, μόλις το 3 % των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.

Ο ελεγκτικός οργανισμός διαπιστώνει επίσης τη μη αποτελεσματική παρακολούθηση των κινδύνων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση των ΦΠΠ, λόγω  της μη επάρκειας των δεδομένων που συλλέγονταν και διετίθεντο από τις αρμόδιες Αρχές των κρατών μελών.

Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοψίζονται στα εξής:

  1. Διευκόλυνση της επιβολής της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
  2. Βελτίωση της πρόσβασης σε στατιστικά στοιχεία για τα ΦΠΠ
  3. Ανάπτυξη καλύτερων δεικτών κινδύνου