γεωργια

Εμφάνιση της σκωρίασης σε ψυχανθή στους Ν. Μαγνησίας και Λάρισας

Έναρξη της σκωρίασης έχει παρατηρηθεί στις πρώιμες καλλιέργειες με ρεβίθια στους Νομούς Μαγνησίας και Λάρισας και αναμένεται και στους άλλους Νομούς, σύμφωνα με Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Η έντονη προσβολή προκαλεί ξήρανση των φύλλων, πρόωρη φυλλόπτωση και μείωση ή καταστροφή της παραγωγής.

Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων σχηματίζονται μικρές φλύκταινες οι οποίες
ανοίγουν και εμφανίζονται τα σπόρια του μύκητα που έχουν χρώμα σκουριάς. Παρόμοιες φλύκταινες εμφανίζονται στους μίσχους, στα στελέχη και στους λοβούς.

Τα σπόρια του μύκητα μεταφέρονται σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις με την βροχή και τον άνεμο.

Για τη βλάστηση των σπορίων του μύκητα και την μόλυνση των φυτών είναι απαραίτητη η παρουσία νερού στα φύλλα (από βροχή, δρόσο, πότισμα). ενώ η άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης του παθογόνου είναι 17-23oC και διαβροχή φύλλων 6-8 ώρες.

Το Περιφερειακό Κέντρο συνιστά την εφαρμογή ψεκασμών με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων στις καλλιέργειες των ψυχανθών και επανάληψη αυτών μετά από βροχή και μέχρι την άνθηση, με επιτρεπόμενα για την
καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, όπως azoxystrobin.