εγγραφα-δικαιολογητικα

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017: Ποια είναι τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά

Διανύουμε ήδη την περίοδο υποβολής των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης από τους παραγωγούς. Στο παρόν άρθρο θα μάθουμε ποια είναι τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν πριν και ποια μετά την οριστικοποίηση της αίτησης.

Η ενιαία αίτηση αποτελεί τη μοναδική αίτηση χορήγησης άμεσης ενίσχυσης και η ορθή συμπλήρωση της αίτησης, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του γεωργού.

Οι ενισχύσεις τις οποίες μπορεί να αιτηθεί ένας παραγωγός μέσω της ΕΑΕ είναι:

 • η Βασική Ενίσχυση
 • η Πράσινη ενίσχυση (χορηγείται ανεξαιρέτως σε όλους τους δικαιούχους του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης),
 • η ενίσχυση για νέους γεωργούς,
 • η συνδεδεμένη ενίσχυση,
 • η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι,
 • η ενίσχυση για τους μικροκαλλιεργητές και
 • τα ειδικά μέτρα για τη γεωργία υπέρ των μικρότερων νησιών του Αιγαίου (όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια).

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους.

Επιλέξιμα αγροτεμάχια – Καλλιεργητική περίοδος

Κατά την υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται υποχρεωτικά ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων του γεωργού. Τα αγροτεμάχια που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί, δεν είναι δηλωμένα. Το ελάχιστο μέγεθος των αγροτεμαχίων για τα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης είναι:

 • 0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεμάχια πλην των ελαιοτεμαχίων
 • 0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια εκτός μικρών νησιών Αιγαίου
 • 0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Καλλιεργητική περίοδος για κάθε καλλιέργεια ορίζεται το διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη των καλλιεργητικών φροντίδων (αρχή καλλιεργητικής περιόδου) ως και την αρχή της συγκομιδής (τέλος καλλιεργητικής περιόδου). Στην ΕΑΕ έτους 2017 δηλώνονται οι καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το αγροτεμάχιο κατά τον κύκλο παραγωγής, δηλ. από το φθινόπωρο του 2016 έως και το καλοκαίρι του 2017. (Εξαιρείται η φθινοπωρινή πατάτα στα πλαίσια του Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους).

Τα δικαιολογητικά

Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης…

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή υποχρεωτικά ΠΡΙΝ την οριστικοποίηση της αίτησης είναι:

α) Γενικά δικαιολογητικά

Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, μόνο για όσους γεωργούς αιτούνται την ενίσχυση του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα

β) Παραστατικά χρήσης αγροτεμαχίων

 • Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων,
 • Αντίγραφα των παραστατικών κατοχής ιδιόκτητων αγροτεμαχίων
 • Παραστατικά που δικαιολογούν την χρήση της έκτασης βοσκότοπων

Τα παραπάνω δικαιολογητικά α) και β) υποβάλλονται μόνο σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων τους ή σε περίπτωση πρώτης υποβολής.

γ) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ΚΑΘΕ έτος

1) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κάθε έτος για χορήγηση άμεσων ενισχύσεων

 • Τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου ή απόδειξη λιανικής πώλησης συνοδεία Βεβαίωσης του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καλλιέργεια για τους γεωργούς που δεν είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φ.Π.Α.
 • Βεβαίωση συμμόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων του Καν. 834/2007 (βιολογική γεωργία)
 • Απόφαση προέγκρισης καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης

2) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κάθε έτος για άλλη χρήση

 • Εξουσιοδότηση πληρωμής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ, όταν δηλώνεται πληρωμή εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ μέσω εξουσιοδότησης
 • Υπεύθυνη δήλωση, τρίτου προσώπου, ψεκασμού καλλιεργειών
 • Υπεύθυνη δήλωση γεωργού, για ψεκασμό καλλιεργειών από τρίτο πρόσωπο

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης…

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κάθε έτος υποχρεωτικά από τον γεωργό, ΜΕΤΑ την οριστικοποίηση της αίτησης

α) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή από τον γεωργό, έως 19.06.2017

 • Αντίγραφο σύμβασης για την καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων
 • Αντίγραφο σύμβασης για την καλλιέργεια σπόρων σποράς
 • Τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού ή απόδειξη λιανικής πώλησης
  συνοδεία βεβαίωσης του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καλλιέργεια  για τους γεωργούς που δεν είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φ.Π.Α.
 • Τιμολόγια αγοράς πιστοποιημένου σπόρου βιομηχανικής κάνναβης, που κατά παρέκκλιση υποβάλλονται έως 30.06.2017

β) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται στα αρμόδια περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ:

 • Καρτέλες χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βιομηχανικής κάνναβης, που προσκομίζονται έως 30.06.2017
 • Καρτέλες χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου και βαμβακιού οι οποίες υποβάλλονται οπωσδήποτε έως τις 30.06.2017
 • Έγγραφα που τεκμηριώνουν την περίπτωση ανωτέρας βίας.