γεωργια

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης: Δήλωση έκτασης μεγαλύτερη από την πραγματική – Οι συνέπειες

Η έκταση που δηλώνεται από τον κάθε παραγωγό στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης θα πρέπει να δηλώνεται με προσοχή και όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Εάν η έκταση που δηλώνεται υπερβαίνει την πραγματική έκταση τότε:

  • Εάν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει τα δύο εκτάρια ή κυμαίνεται μεταξύ του 3 % και του 20 % της προσδιορισθείσας έκτασης, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς
  • Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20 % της προσδιορισθείσας έκτασης, δεν χορηγείται στρεμματική ενίσχυση ή ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα.
  • Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50 %, δεν χορηγείται στρεμματική ενίσχυση ή ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα. Επιπροσθέτως, ο δικαιούχος υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ δηλωθείσας έκτασης και προσδιορισθείσας έκτασης.