οικολογια-πρασινο

Ενημερωτική ημερίδα για το Πρόγραμμα “LIFE”

17 Ιουνίου 2015 – Η Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το πρόγραμμα «LIFE» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου, στη Λ. Μεσογείων 119 .

Η πρόσκληση απευθύνεται κυρίως σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση έργων/δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE».

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εδώ.

Οι κύριοι στόχοι της ενημερωτικής ημερίδας είναι η πληροφόρηση σχετικά με :

 • Το πρόγραμμα «LIFE», των διαφόρων τύπων έργων και των θεματικών προτεραιοτήτων, τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και δημιουργίας δικτύων μεταξύ δυνητικών δικαιούχων και συνεργατών.
 • Τη νέα πρόσκληση για το 2015, σχετικά με την υποβολή προτεινόμενων έργων για συγχρηματοδότηση στα υποπρογράμματα “Περιβάλλον” και “Δράση για το Κλίμα”.
 • Τα συνηθισμένα λάθη στην υποβολή προτάσεων.
 • Τον τύπο των έργων που ονομάζονται ολοκληρωμένα (Integratedprojects).
 • Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προβλέπονται από το πρόγραμμα.
 • Τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στo πλαίσιο της υλοποίησης ενός έργου.
 • Ορισμένα επιτυχημένα έργα LIFE.
 • Η παροχή γενικών πληροφοριών για τα κύρια χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες χρηματοδότησης του υποπρογράμματος «Δράση για το Κλίμα».
 • Η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και δημιουργίας δικτύων μεταξύ δυνητικών δικαιούχων και συνεργατών.

Το πρόγραμμα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο που παρέχει στήριξη σε δράσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, σε όλα τα Κράτη-Μέλη, συνολικού ύψους € 3,46 δισ. την περίοδο 2014-2020.

Η δομή του νέου προγράμματος LIFE περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα:

Α. Υποπρόγραμμα «Περιβάλλον», στο οποίο θα κατανεμηθεί το 75% του συνολικού προϋπολογισμού του χρηματοδοτικού μέσου και το οποίο περιλαμβάνει τους τομείς προτεραιότητας:

 • Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων
 • Φύση και Βιοποικιλότητα
 • Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Β. Υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα», στο οποίο θα κατανεμηθεί το 25% του συνολικού προϋπολογισμού του χρηματοδοτικού μέσου και το οποίο περιλαμβάνει τους τομείς προτεραιότητας:

 • Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής
 • Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
 • Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Η υποβολή προτεινόμενων έργων για συγχρηματοδότηση θα ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου έως τον Οκτώβριο, ανάλογα με τον τύπο των έργων και το υποπρόγραμμα στο οποίο απευθύνονται.

Ειδικά για το νέο υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα», προκειμένου να γίνει εγκαίρως η προετοιμασία των προτάσεων, λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων, γνωστοποιείται ότι για τα «παραδοσιακά» έργα οι θεματικές προτεραιότητες για το 2015 είναι οι παρακάτω ανά τομέα:

– Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής

1. Ενεργοβόρες βιομηχανίες, ιδιαίτερα αυτές που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα (carbon leakage), σχετικά με την ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων/αποδοτικών τεχνολογιών ή χρήση νέων πρώτων υλών που μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

2. Αντικατάσταση ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος, με την υποστήριξη έργων καινοτομίας/επίδειξης σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών ουσιών με χαμηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (Global Warming Potential) σε συστήματα ψύξης και κλιματισμού, αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικούς διακόπτες ισχύος υψηλής τάσης, διαδικασία παραγωγής στη βιομηχανία ηλεκτρονικών, δοσιμετρικές συσκευές εισπνοής/σπρέι για άσθμα.

Επίσης, νέα διογκωτικά για αφρούς μόνωσης, νέα πυροσβεστικά συστήματα (για πλοία και αεροσκάφη) χωρίς halons, εναλλακτικές ουσίες για εργαστηριακή χρήση.

3. Χρήσεις Γης, αλλαγές χρήσεων γης και δασοκομία, όπως και το 2014.

– Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Οι προτεραιότητες είναι οι ίδιες όπως και το 2014.

– Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση
Υποστηρίζονται έργα κλιματικής διακυβέρνησης πληροφόρησης και ανάπτυξης ικανοτήτων.

Ενδεικτικά αναφέρονται,
– η οικοδόμηση εθνικής στρατηγικής για το Κλίμα-Ενέργεια 2030 και ο σχεδιασμός αποδοτικών επενδυτικών προγραμμάτων μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών,
– ενίσχυση της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων, όπως για παράδειγμα ένα σύστημα για την παρακολούθηση της προόδου των επιπτώσεων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων κλπ,
– εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βιομηχανία σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την κλιματική αλλαγή (« train the trainers»),
– ανάπτυξη πλατφόρμας συντονισμού σχετικά με την παρακολούθηση, εκτίμηση και αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων για την κλιματική αλλαγή (για την προσαρμογή συμπεριλαμβάνονται δείκτες προσαρμογής, επικοινωνία και διαχείριση κινδύνου),
– ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ευάλωτα σημεία λόγω της κλιματικής αλλαγής και οι δυνατότητες προσαρμογής.

Επίσης, φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά που θα υποβληθούν προτάσεις για τα ολοκληρωμένα έργα (integrated projects) στο υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα». Για το 2015 ο προϋπολογισμός, για όλα τα κράτη μέλη, είναι στα € 14 εκ.

Το αντικείμενο των προαναφερόμενων έργων μπορεί να είναι:

i. η εφαρμογή στρατηγικής μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ή στρατηγικής χαμηλών εκπομπών οικονομίας σε εθνικό, περιφερειακό επίπεδο ή βιομηχανικό τομέα,
ii. η εφαρμογή στρατηγικής προσαρμογής ή σχεδίων δράσης σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο καθώς και
iii. η εφαρμογή των αστικών σχεδίων δράσης για την υλοποίηση της μετάβαση σε μια χαμηλών εκπομπών άνθρακα ή ανθεκτική στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής κοινωνία.

Γενικά, ο στόχος είναι κάθε κράτος μέλος για την περίοδο των επτά χρόνων του προγράμματος, να λάβει χρηματοδότηση για τρία ολοκληρωμένα έργα, ένα για το περιβάλλον, ένα για τη φύση και ένα για την κλιματική αλλαγή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «LIFE» τηλ. 2105241903 – 2108665998

Χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα LIFE μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.