αντιχαλαζικα

Ενίσχυση των Δράσεων LEADER και προστασίας των καλλιεργειών

Περισσότερα κονδύλια στο Μέτρο 19 CLLD/LEADER και στο Υπομέτρο 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων» έφερε η έγκριση  της 6ης τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η 6η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 υποβλήθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από έγκρισή της από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020 και διαπραγμάτευση της πρότασης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Της τροποποίησης προηγήθηκε ευρεία διαβούλευση, λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις εταίρων/φορέων της αγροτικής ανάπτυξης για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των μέτρων/δράσεων και με στόχο την επικέντρωση των πόρων σε λιγότερες δράσεις με μεγαλύτερα αποτελέσματα, τη μείωση του διοικητικού βάρους στους φορείς εφαρμογής καθώς και την απλοποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούν κυρίως σε εξορθολογισμό ανενεργών υπομέτρων/δράσεων και μεταφορά πόρων σε ομοειδείς δράσεις του Μέτρου 19 CLLD/LEADER και του Υπομέτρου 5.1, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη στόχευση, η εξειδίκευση ως προς τις τοπικές ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού, καθώς και η άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις νέας πρόσκλησης για την προληπτική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον πρωτογενή τομέα.

Δείτε το τροποποιημένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ.