χαλαζι

Ενίσχυση έως και 100% για επενδύσεις στην προστασία των καλλιεργειών από παγετό, χαλάζι, βροχή

Τις επενδύσεις για την προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή θα ενισχύσει η 2η πρόσκληση του υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθήκων και καταστροφικών συμβάντων», του Μέτρου 5 του Π.Α.Α. 2014 – 2020, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις  έως 1 Μαρτίου 2021 (παράταση).

Το υπομέτρο έχει εφαρμογή σε όλη τη χώρα και καλύπτει συγκεκριμένα συστήματα ενεργητικής προστασίας για τις παρακάτω καλλιέργειες:

  • Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό για καλλιέργειες εσπεριδοειδών,
  • Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής.
  • Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.
  • Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

Ανώτατα ποσά και ποσοστό ενίσχυσης

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15 εκατ. €.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση φθάνει έως τις 100.000 € με εξαίρεση τα Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών) για την προστασία των καλλιεργειών τους από την βροχόπτωση ή/και το χαλάζι, όπου ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται έως το 1 εκατ. €.

Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών στο 100%.

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2020.

Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη εγκαταστάσεων αντιχαλαζικής – αντιβρόχινης προστασίας

Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη εγκαταστάσεων αντιπαγετικής προστασίας

Η επιστημονική ομάδα συμβούλων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ αναλαμβάνει το σχεδιασμό της επενδυτικής σας πρότασης, τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης και την υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας  στα τηλ: 21121589606977890474 ή στο email: info@ellinikigeorgia.gr